Hur läser jag en balans- och resultatrapport?

4 september, 2016

Om du vill följa företagets ekonomiska status (och ta rätt beslut) behöver du kunna ta fram korrekta balansrapporter och resultatrapporter. Här lär vi dig att förstå hur balans- och resultatrapporten fungerar.

En balans- och resultatrapport ligger till grund för Balans- och resultaträkningen, som i sin tur utgör huvudinnehållet i årsredovisningen för ett aktiebolag. Både stora och små aktiebolag ska lämna sin årsredovisning till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

Med andra ord är resultat- och balansräkningen en förenkling av balans- och resultatrapporten. I resultaträkningen och balansräkningen kan du utläsa det mesta om företagets ekonomiska status, vilket hjälper dig att ta rätt ekonomiska beslut för ditt företag.

Lyssna här: Så minskar du administrationen till 10 minuter per vecka

Så fungerar balansrapporten

En balansrapport visar statusen i verksamheten vid en viss tidpunkt. Den visar hur stort det egna kapitalet är vid en viss tidpunkt. Det egna kapitalet är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. I balansrapporten summeras skulder och eget kapital. Summeringen ska sedan stämma överens med tillgångarna, det vill säga skulder och eget kapital ska balanserna med tillgångar.

– Ett saldo i balansrapporten som avser första datumet i en period, till exempel 1 januari, kallas ingående balans (IB).

– Ett saldo i balansrapporten som avser sista datumet i en period, till exempel 31 december, kallas utgående balans (UB).

Summa tillgångar och summa eget kapital och skulder måste alltid vara lika stora i varje balansräkning.

Det finns mallar även för hur balansräkningar bör vara uppställda. Gemensamt för alla är att:

– Summa tillgångar = Summa eget kapital och skulder

– Förändringen i Eget kapital mellan två balansräkningar = Vinsten (eller förlusten) i resultaträkningen för samma period

Resultaträkningen för perioden blir helt enkelt en sorts specifikation över vad som hänt mellan de två balansräkningarna.

Så fungerar Resultatrapporten

Resultatrapporten visar vad som har hänt i verksamheten under en period. Det är en uppställning av årets (eller periodens) intäkter och kostnader med resultatet (vinsten eller förlusten) längst ner.

Det finns många mallar för hur en resultatrapport bör vara uppställd. Gemensamt för alla resultatrapporter är att de börjar med intäkterna. Sedan kommer olika typer av kostnader och sist resultatet (vinsten eller förlusten). Ibland visas också resultat efter olika kostnadsgrupper, till exempel bruttovinst.

Det är ganska vanligt att du i resultatrapporten även har en kolumn för jämförelse med föregående period (eller år) eller årets budget.

Rekommenderad merläsning om balans- resultat och likviditetsrapporter

Rekommenderad läsning 1: Hur fungerar en likviditetsrapport?

Rekommenderad läsning 2: Så tar du kontroll över företagets ekonomi en gång för alla