Skattefria förmåner – Resor, årskort och arbetsresor

15 april, 2020

resa jorden runt

Förmåner av resor som en anställd får, på grund av sin tjänst, är i normalfallet skattepliktiga om de inte uttryckligen är undantagna från beskattning. Här går vi igenom vilka resor som är skattefria utöver tjänsteresor.

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

I normalfallet är förmåner av resor, som en person får på grund av sin tjänst, skattepliktiga om de inte uttryckligen är undantagna från beskattning.

En fri eller subventionerad resa är alltså, om inte resan är i tjänsten, en skattepliktig förmån. Exempelvis är resor till och från arbetet och hemresor privata resor. Om den anställda får en förmån av sådana resor är förmånen således skattepliktig. Företaget ska ta med förmånens värde i underlaget för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag.

Är årskort och periodkort skattefria eller skattepliktiga förmåner?

Årskort

Om en av företagets anställda inte redovisar sina privata resor med ett tjänstekort (årskort), ska arbetsgivaren värdera förmånen till ”kostnaden för ett årskort om det inte finns några inskränkningar av den privata användningen”.

Om tjänstekortet (årskortet) däremot inte till, någon del, används för privata resor av den anställde, uppkommer ingen skatte- och avgiftspliktig förmån. Och hur kontrolleras det? Omständigheter som tyder på att tjänstekortet inte används privat är om ett avtal träffas mellan företaget och den anställde, där det tydligt framgår att tjänstekortet endast får användas för resor i tjänsten.

OBS! Om din anställda däremot ger en redogörelse för privata resor under året, får förmånen värderas till värdet av resorna i stället för hela värdet av kortet.

Lokala och regionala kort

Vid lokala och regionala kort som bekostas av företaget antas kortet vara för privat användning, även om det även används för tjänsteresor på arbetsorten. I dessa fall förmånsbeskattas den anställda för hela kortvärdet. Endast om kort av den här typen förvaras på arbetsplatsen, för att bara kunna användas av personalen vid tjänsteärenden, undviks förmånsbeskattningen.

Resor till och från arbetet (arbetsresor) – detta gäller

Förmåner av resa mellan bostad och arbetsplats ska tas upp till beskattning, men det finns undantag.

Arbetsresor är privata resor

Om arbetsgivaren betalar en resa mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresa) är det betalning för en privat resa, som är en skattepliktig förmån.

Läs mer här: Den anställda kan dock ha rätt till avdrag för arbetsresor.

Vad gäller vid beordrad arbetsresa?

Det förekommer att företaget beordrar en anställd att med arbetsgivarens bil transportera andra anställda mellan arbetsplatsen och hemmet. Om den anställda gör detta mot ersättning eller på betald arbetstid är resan att se som en tjänsteresa för den personen. Den anställda ska därför inte beskattas för någon förmån.

Dock uppkommer en skattepliktig bilförmån om den anställda använder bilen även för privata resor. Den anställda kan heller aldrig bli beordrad att ”köra hem sig själv” utan att en bilförmån uppkommer.

Passagerarna i bilen beskattas för resans marknadsvärde, som kan beräknas till kostnaden för en hyrd bil, fördelad mellan passagerarna. Om passagerarna inte kan påverka när och hur resan företas kan marknadsvärdet beräknas till priset för en resa med allmänna kommunikationer.

Om företaget tillhandahåller en buss för att hämta de anställda vid bostaden eller vid en särskild uppsamlingsplats för transport till arbetsplatsen, kan marknadsvärdet också här beräknas till priset för en resa med allmänna kommunikationer.

När är arbetsresor skattefria?

För att en arbetsresa ska vara en skattefri förmån måste nedan förutsättningar vara uppfyllda. Så här skriver Skatteverket.

  • Andra skattepliktiga ersättningar får inte betalas ut på grund av tjänsten eller uppdraget, till exempel lön eller skattepliktiga förmåner. Däremot går det bra att exempelvis bjuda personen på enklare förtäring som är skattefri, enligt reglerna om personalvårdsförmån.
  • Personen ska ha rest mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.
  • Resan får inte bero på inkomstgivande verksamhet som bedrivs av någon som är närstående till eller står i intressegemenskap med den som lämnar eller får förmånen.

Skattefriheten gäller också om kostnadsersättning betalas för en sådan resa. Ersättningen får dock inte överstiga de faktiska utgifterna för resan.

Om ersättningen är högre blir bestämmelsen inte tillämplig. Detta beror på att den överskjutande delen medför att personen får skattepliktiga intäkter på grund av tjänsten.

När personen gör resan med egen bil kan han eller hon få högst 18,50 kronor per mil för att ersättningen ska vara skattefri.

Skattefriheten gäller inte för den som även får logi betald

Skattefria arbetsresor kan ibland bli aktuella för en person som har ett oavlönat arbete eller uppdrag, som varar flera dagar.

Om utgivaren av förmånen då också betalar kostnaden för ett hotellrum, utöver själva resan, blir värdet av både resan och login skattepliktigt. Detta beror på att förmånen av login är en skattepliktig inkomst för mottagaren och att han eller hon har fått en skattepliktig ersättning på grund av tjänsten.

Ja, förmåner av fria resor till eller från anställningsintervjuer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är skattefria.

Läs mer här: Vad gäller vid fria resor vid anställningsintervju?

Bläddra bland alla skattefria förmåner här

Vad betyder skattefria förmåner?

Här kan du läsa om vad skattefria förmåner betyder och hur ditt företag kan använda dem.

Läs här: Så fungerar skattefria förmåner
Skatter & Avgifter
12 vanliga skattefria förmåner – så fungerar de
Skatter & Avgifter
Skattefria förmåner – Arbetskläder och arbetsredskap