Hur fungerar 3:12-reglerna? Vi reder ut.

21 augusti, 2020

3:12-reglerna
Foto av: AdobeStock

3:12-reglerna – några av de viktigaste reglerna att ha koll på som företagare. Här går vi igenom hur de fungerar, vilken utdelning du får ta till lägre skatt och hur förenklingsreglen och huvudregeln fungerar.

Vilka omfattas av 3:12-reglerna?

Ägare till de flesta små och medelstora företag som också arbetar i företaget.

Vad är 3:12-reglerna?

3:12-reglerna är reglerna som bland annat styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning och kapitalvinst från det egna bolaget.

Vad menas då med fåmansföretagare? Ett aktiebolag är ett fåmansföretag om max fyra delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Delägare som ingår i samma krets av närstående räknas som en enda delägare.

Här gå vi igenom hur reglerna fungerar och de aktuella beloppen för inkomståret 2019. Beloppen och procentsatserna ändras varje år och du behöver själv leta upp aktuella belopp hos Skatteverket. När du ska deklarera utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag deklarerar du på blankett K10.

Vad är kvalificerade aktier?

En aktie anses kvalificerad om delägaren eller dennes närstående har varit ”verksam i företaget i betydande omfattning”. Arbetsinsatserna ska ha varit av stor betydelse för resultatet i företaget.

Dina aktier är, enligt Skatteverket, inte kvalificerade om utomstående (delägare som inte äger kvalificerade aktier):

  • äger minst 30 procent av företagets aktier
  • har rätt till utdelning motsvarande sitt innehav.

Vad menas med utdelning?

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare. När du är aktieägare i ett bolag är du delägare i bolaget. Ett aktiebolag som går med vinst, där intäkterna är större än kostnaderna, kan välja att återinvestera vinsten i bolaget för att företaget ska fortsätta att utvecklas och växa eller lämna vinsten som utdelning till sina aktieägare. Vinstutdelning är ett sätt för aktieägarna/investerarna att få avkastning på sin investering.

Hur beskattas utdelning?

Utdelningen från aktierna i ditt företag kan komma att beskattas som både kapital och tjänst. Utdelning upp till en viss gräns beskattas som kapital med 20 procent skatt (30 procent på 2/3 av utdelningen). Den del som överstiger denna gräns (kallad gränsbeloppet) beskattas som tjänst (med högre skatt).

Som företagare vill du ge dig själv möjligheten att ta ut så mycket utdelning som möjligt som kapital, eftersom det ger mindre skatt.

Hur beräknas gränsbeloppet för utdelning?

Gränsbeloppet kan räknas fram på två sätt. Antingen genom förenklingsregeln eller genom huvudregeln. Gränsbeloppet beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som då äger andelen. Äger du aktier i flera fåmansföretag får du bara använda förenklingsregeln i maximalt ett av företagen.

Om du inte utnyttjar hela ditt gränsbelopp när du gör utdelningen får du spara resterande del till nästa år eller till en eventuell försäljning av aktierna under året. Den delen kallas sparat utdelningsutrymme. Du får också räkna upp det sparade utdelningsutrymmet med en ränta som för inkomståret 2019 uppgår till 3,51 procent.

Hur stort är gränsbeloppet enligt förenklingsregeln?

Förenklingsregeln är ett schabloniserat sätt att räkna ut gränsbeloppet. Denna regel innebär att du kan ta upp 171 875 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet år 2018) som kapitalbeskattad utdelning om du äger alla aktier i företaget. Beloppet 171 875 kronor fördelas på antalet aktier i företaget.

Äger du 50 procent av aktierna blir ditt gränsbelopp för året alltså 50 procent av 171 875 kronor. Till det schabloniserade beloppet får du också lägga till ditt eventuella sparade utdelningsutrymme från tidigare år.

Här är formeln för att räkna ut gränsbeloppet enligt förenklingsregeln för inkomståret 2019: 171 875 kronor * antal ägda aktier vid ingången av året ÷ totalt antal aktier vid ingången av året + sparat utdelningsutrymme från förra året * 103,51 %.

Det finns en begränsningsregel som gör att du för inkomståret 2019 inte kan beskattas för mer än 5 796 000 kronor (90 inkomstbasbelopp) i inkomstslaget tjänst med anledning av utdelningen.

Hur stort är gränsbeloppet enligt huvudregeln?

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Detta löneunderlag består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du använda 50 procent av bolagets löneunderlag som gränsbelopp.

Äger du mindre än 4 procent så finns här finns en spärr mot löneunderlag som behöver tas hänsyn till.

För att kvalificera dig för att använda huvudregeln behöver du också ta ut tillräcklig lön. Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2021 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2020 på minst 400 800 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 641 280 kr (9,6 inkomstbasbelopp). Utdelningen deklareras sedan på din K10 2022.

Det finns också ett övre tak för beräkning av löneunderlag: det kan högst uppgå till 50 gånger den egna eller närståendes ersättning från bolaget.

Uppräkning av omkostnadsbelopp med huvudregeln

Som en del av huvudregeln så får även omkostnadsbeloppet räknas upp varje år, 2020 får det räknas upp med 9 procent (2019 var det 9,51 procent).

Här är beräkningsformeln för huvudregeln: Omkostnadsbelopp * 9,51 % + ett lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året * 103,51 %.

Hur fungerar 3:12-reglerna vid kapitalvinst?

När du säljer aktier i företaget (som du äger privat) kan kapitalvinsten komma att beskattas både som kapital och tjänst. Hur mycket som hamnar var beror på hur mycket sparat utdelningsutrymme du har.

Den del av kapitalvinsten som ryms inom det sparade utdelningsutrymmet beskattas som kapital med 20 procent. Den del som överstiger det sparade utdelningsutrymmet beskattas som tjänst (cirka 32–57 procent kommunal och statlig inkomstskatt).

När aktierna säljs finns en begränsningsregel som gör att du för inkomståret 2019 aldrig kan beskattas för mer än 6 440 000 kronor (100 inkomstbasbelopp) i inkomstslaget tjänst med anledning av försäljningen.

Många företagare äger sina aktier i bolaget via ett annat företag (ofta kallat holdingbolag ellr ägarbolag). Funderar du på att sälja din verksamhet och aktierna ägs av ett holdingbolag, finns möjligheten att sälja dotterbolaget skattefritt (under vissa förutsättningar). Den obeskattade vinsten från försäljningen hamnar då i holdingbolaget. Du kan då exempelvis välja att satsa pengarna i en ny verksamhet.
Ekonomi & Bokföring
Lön eller utdelning? Rätt sätt att få ut pengar ur företaget
Ekonomi & Bokföring
Ska jag välja förmåner, lön eller utdelning?