Företagets viktigaste nyckeltal – så räknar du ut dem

24 augusti, 2019

Nyckeltal Företag

Att beräkna och jämföra nyckeltal är ett snabbt sätt att se hur företaget går. Givetvis är olika nyckeltal relevanta för olika typer av företag. Här får du en sammanställning av de vanligast förekommande.

Räntabilitet

Räntabiliteten är ett företags förmåga att ge avkastning på kapitalet. För att få fram räntabiliteten på företagets egna kapital delar man resultatet efter finansiella poster med det egna kapitalet, och får då fram en viss procentsats (som helst ska ligga högre än den ”return of investment” som alternativa investeringar skulle kunna ge). Räntabilitet kan beräknas på totalt och eget kapital samt sysselsatt och operativt kapital.

Läs också: Investerarmyterna du inte ska gå på

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen visar hur stor del av företagets vinst som blir kvar till räntor, skatt och vinst när kostnaderna täckts. Du kan använda följande formel: Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar/nettoomsättning

Rörelsemarginal anges i procent och du kan tyda siffran så här. Säg att ditt företag har en rörelsemarginal på 20 %. Det innebär att ditt företag tjänar 0,20 kronor (före räntebetalningar och skatter) på varje intjänad krona.

Soliditet

Som namnet antyder visar soliditeten om företaget står stadigt eller ej. Nyckeltalet visar hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital. Har man en soliditet på 50 % betyder det att företaget finansierat hälften av sina tillgångar med eget kapital. Ett företag med hög soliditet har oftast bättre motståndskraft mot motgångar och förluster.

Likviditet

Likviditeten visar hur ditt företag klarar av att utföra utbetalningar på kort sikt, vilket du alltid bör kontrollera genom en noggrann likviditetsbudget. Skulder som har en löptid på mindre än ett år kallas kortfristiga skulder. Delar du ditt företags omsättningstillgångar (utom varulager) med dessa kortfristiga skulder får du fram ett nyckeltal som kallas kassaflöde eller kassalikviditet.

Du kan även få fram en balanslikviditet och då dividerar du alla omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. En bra kontroll på likviditeten är a och o för att undvika allvarliga betalningsproblem.

Missa inte: Så fungerar en likviditetsbudget för ditt företag

Övriga nyckeltal

Kapitalomsättningshastighet och skuldsättningsgrad är också nyckeltal som kan indikera ditt företags utveckling. Hastigheten 
på företagets lageromsättning är ett relevant nyckeltal för företag som bedriver försäljning och beräknas genom att dividera försäljningen med genomsnittligt anskaffningsvärde av lagret.

Lyssna här: Så minskar du administrationen till 10 minuter per vecka
Ekonomi & Bokföring
Företagets viktiga beräkningar
Ekonomi & Bokföring
Företagets viktigaste kalkyler och beräkningar