BETA

Om styrelsearvode – så fungerar det

27 maj, 2015

Ledarskap och styrelse, Försäljning och Lönsamhet

Styrelsearvodenas storlek är ständigt debatterade. Hur stort ska styrelsearvode vara för din ordförande och för övriga ledamöter? Ska arvodet vara fast eller rörligt? Gör det skillnad om företaget är stort eller litet? Här får du många svar om styrelsearvoden och dess storlek.

Bolagsstämman beslutar om storlek på styrelsearvode

Det är därför klokt att besluta om arvodesnivåerna innan valet av ledamöter görs – så att alla blivit medvetna om de ekonomiska förutsättningarna för uppdraget.

Storlek på styrelsearvode

Ett styrelsearvode kan vara en signal om hur ägarna värdesätter styrelsearbetet. Likaså upplevs en viss erbjuden arvodesnivå både som en mer eller mindre ekonomiskt intressant ersättning – och också som en professionell respekt för individens förväntade insats.

Styrelsearvodet bör läggas så högt att det bidrar till att skapa ett stabilt och framgångsrikt styrelsearbete. Du ska inte se styrelsearvodet som en kostnad för att byråkratiskt förvalta bolagets byråkrati – utan som som en investering för vilken du har avkastningskrav. Rätt styrelserekrytering skall främst leda till betydande förbättringar av bolagets prestation, stabilitet och utveckling.

Mentor ett mellansteg för mindre företag

För ett mindre företag kan en erfaren och intresserad rådgivare eller mentor vara ett smart mellansteg innan det kommande, mer systematiska, styrelsearbetet. Vanligt är då att dessa medverkar i styrelsearbetet som adjungerade (de har yttranderätt vid sammanträdena men inget personligt ansvar) och de fungerar som om de vore styrelseledamöter. De kan då lämpligen ersättas med deras normala timarvode.

Styrelsearvode i små bolag

För små bolag som börjat med ett mer formellt styrelsearbete brukar årsarvodena ligga omkring 25 000 kr/år. Än mer normalt har blivit att styrelseledamöter avlönas med ett basbelopp (drygt 40 000 kr/år) medan ordföranden ersätts med 1-3 basbelopp (beroende på hur stort företaget är och hur omfattande styrelsearbetet är). Att utgå från basbeloppet har fördelen att ägarna inte varje år behöver ägna tid åt justering av arvodesnivåerna.
Ledarskap & Styrelse
Därför är styrelsen superviktig i små bolag
Ledarskap & Styrelse
Om Advisory Board – Så fungerar det
Ledarskap & Styrelse
Om styrelsens sammansättning – tänk så här