Vad är en rekonstruktion och kan mitt företag göra en?

10 maj, 2020

Rekonstruktion
Foto av: AdobeStock

Om ditt företag hamnar på obestånd och inte kan betala skulderna är konkurs inte det enda alternativet. Vid en likviditetskris, där det ändå finns förutsättningar att driva företaget vidare, kan en rekonstruktion vara ett alternativ till konkursen.

Vad innebär en rekonstruktion?

Företaget får en andra chans att leva vidare. Detta kräver att företagets fordringsägare vill ge företaget chansen att klara ut situationen. Fordringsägaren står här inför två alternativ .

  1. Möjligheten till fler framtida affärer med er samtidigt som de gör en skuldnedskrivning eller går med på ert förslag till avbetalningsplan.
  2. Möjligheten att likvidera företaget så snabbt som möjligt och rädda de tillgångar som finns för att få åtminstone ”lite betalt för skulderna”

För att få till en rekonstruktion behöver alltså du övertyga fordringsägarna om att ni kan reda ut situationen, och att det är bättre att de skriver ned skulderna (eller går med på er plan), än att försätta bolaget i konkurs.

Den vanligaste orsaken till att en rekonstruktion är möjlig är att företaget kan visa att likviditetsbristen är tillfällig

Tillvägagångssättet vid en rekonstruktion är detsamma som vid en konkurs, och även rekonstruktionen görs i tingsrätten. Om tingsrätten bedömer att det finns förutsättningar för en rekonstruktion (som ägarna av företaget har begärt), utser tingsrätten en rekonstruktör och ger företaget visst skydd mot konkurs under en begränsad period.

En rekonstruktion beviljas normalt för tre månader och kan därefter förlängas med upp till tre månader åt gången (i upp till ett år). Under den tid en företagsrekonstruktion pågår får ingen utmätning göras mot företaget.

Samtliga fordringsägare måste godkänna rekonstruktionen

I vanliga fall behöver inte fordringsägarna anmäla till tingsrätten att de har fordringar vid en konkurs eller rekonstruktion. Det är konkursförvaltarens jobb att ta reda på företagets skulder.

Rekonstruktionen förutsätter att fordringsägarna godkänner rekonstruktionen och ”den ackordsuppgörelse” som brukar följa. Vid en ackordsuppgörelse får fordringsägarna avstå en del av sina fordringar – ofta så mycket som 50 eller 75 procent.

Vad är en ackordsuppgörelse?
Ackord är en ekonomisk överenskommelse mellan ett företag och en fordringsägare. Överenskommelsen innebär normalt att fordringsägaren avstår från en viss del av sina fordringar för att företaget ska komma på fötter och i ekonomisk balans igen.

Fordringsägarna måste alltså väga detta mot möjligheten att sätta företaget i konkurs. Om inte alla fordringsägarna accepterar ackordsuppgörelsen återstår bara konkurs. Då riskerar fordringsägarna att få avstå en ännu större andel av sina fordringar då de som regel har lägst prioritet (exempelvis har skatter högre prioritet).

Vad är prioriterade och oprioriterade fordringar?

Kostnader och utbetalningar till staten har högst prioritet. Därefter kommer prioriterade fordringar som panträtt, löner och skatter.

Först efter det kommer leverantörernas fordringar, som räknas som oprioriterade. De får alltså bara ta del av det som återstår när de prioriterade fordringarna tagit sitt. För de anställdas löner finns speciella regler i form av den statliga lönegarantin.

Läs mer: Så fungerar det statliga lönegarantin

När ska jag begära rekonstruktion?

Så snart som möjligt efter att företaget har fått betalningssvårigheter. Om krisen blir för djup minskar chansen att få till en rekonstruktion, och då minskar ju även fordringsägarna möjlighet att få tillbaka delar av det kapital som går förlorat vid en konkurs.

Läs mer: Vad är en konkurs och vad händer om företaget går i konkurs?

Läs mer: Vilket ansvar har företagaren vid konkurs?

Läs mer: Så undviker du att företaget hamnar på obestånd

Läs mer: Så fungerar en kontrollbalansräkning

Läs mer: När är det egna kapitalet förbrukat?
Ekonomi & Bokföring
Foto av: AdobeStock
Hur undviker jag att mitt företag hamnar på obestånd?
Ekonomi & Bokföring
Foto av: AdobeStock
Hur fungerar den statliga lönegarantin om företaget går i konkurs?
Affärsjuridik
Foto av: AdobeStock
Vad är en konkurs och vad händer om företaget går i konkurs?