När är det egna kapitalet förbrukat?

7 maj, 2020

Ekonomi om eget kapital

Om ditt företag har förbrukat mer än halva aktiekapitalet måste ni upprätta kontrollbalansräkning. Men hur vet jag om "det egna kapitalet är förbrukat"? Det lär vi dig här.

När styrelsen i ett AB att misstänker att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas.

Läs här: Så här gör du en kontrollbalansräkning

När är det egna kapitalet förbrukat?

Låt oss först definiera eget kapital och aktiekapital. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas ibland även för ägarkapital. I aktiebolag och ekonomisk förening delas det eget kapitalet in i bundet och fritt eget kapital.

Det bundna egna kapitalet får inte användas för aktieutdelning eller återbäring till ägarna. Om du har enskild firma eller handelsbolag är det alltid fritt eget kapital vilket innebär att du som ägare kan göra vad du vill med kapitalet.

Ibland kan ett företag hamna i en situation (speciellt om företaget är nystartat) som kallas ”förbrukat eget kapital”. I ditt AB innebär det att du har ett resultat som är lägre än hälften av ditt aktiekapital.

Låt oss ta ett exempel med ett nystartat bolag: vi säger att du har ett aktiekapital på 25 000 kronor, kostnader som uppgår till 17 000 kronor och inga intäkter i bolaget. Du har då förbrukat hälften av ditt aktiekapital och befinner dig i ett läge som kallas ”förbrukat eget kapital”.

Fler exempel på förbrukat eget kapital

Låt oss ta ett exempel till. Om ditt företag gör ett negativt resultat gäller det att hålla reda på hur stor förlusten är. Om förlusten är större än så kallade ”balanserade vinstmedel” och mer än halva aktiekapitalet måste en kontrollbalansräkning upprättas.

Med balanserade vinstmedel menas tidigare års vinster som bolaget har sparat, med avdrag för bolagsskatt.

Låt oss räkna på det:

Företagets aktiekapital: 50 000 kronor

Balanserad vinst från tidigare år: 86 000 kronor

= Totalt eget kapital 136 000 kronor

Om årets förlust är större än 111 000 kronor är bolaget skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning. Detta eftersom det efter förlusten finns mindre än 25 000 kronor av aktiekapitalet kvar (mindre än 50 %). Det innebär att mer än halva aktiekapitalet på 50 000 kronor har förbrukats. 

Vad gör jag om företaget har förbrukat det egna kapitalet?

Detta regleras i aktiebolagslagens kapital 25. När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, måste företagets styrelse snarast upprätta en kontrollbalansräkning, annars kan styrelsen bli betalningsansvarig för bolagets skulder.

Läs här: Så här gör du en kontrollbalansräkning

Hur kan jag förhindra att det egna kapitalet förbrukas?

Om företaget har ett högre aktiekapital har du större marginal för minusresultat. Det finns även möjlighet att tillföra kapital genom aktieägartillskott eller nyemission. Då får företaget mer utrymme för kostnader innan det egna kapitalet förbrukas.
Ekonomi & Bokföring
Vad är en kontrollbalansräkning och när behövs den?