Om Patent – så fungerar det

19 december, 2014

Patent kan sökas för nya uppfinningar som skiljer sig väsentligt mot vad som förut är känt och kan tillämpas industriellt. Här får du en grundläggande insikt i hur patent fungerar och hur du kan söka dem.

Patent kan sökas för uppfinningar som är nya, skiljer sig väsentligt mot vad som förut är känt och kan tillämpas industriellt. Patentet kan ses som ett avtal mellan uppfinnare/sökande och staten, och innebär att den som får ett patent får ett tidsbegränsat monopol på sin uppfinning, mot att patentet publiceras och därmed kan ligga till grund för den fortsatta tekniska utvecklingen. Ett patentskydd kan enbart erhållas genom att ansöka om detta skydd vid ett patentverk. Alla patent är nationella, även om ansökningsförfarandet i vissa fall kan samordnas mellan flera länder.

För att kunna få patent på en uppfinning måste tre grundläggande villkor vara uppfyllda:

– Uppfinningen måste vara ny.
– Uppfinningen ska ha så kallad uppfinningshöjd.
– Uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar.

Nyhet

Att uppfinningen är ny innebär att den inte på något sätt blivit offentliggjord någonstans i världen före den dag då patentansökan lämnas in. Uppfinningen får således inte ha beskrivits i någon broschyr, tidskrift, föredrag eller liknande, och får inte heller ha förevisats, använts eller marknadsförts så att den blivit allmänt tillgänglig eller så att vem som helst har kunnat ta del av den. Det är alltså av yttersta vikt att uppfinnaren inte berättar om sin uppfinning för utomstående, och på så sätt själv förstör nyheten innan en patentansökan lämnats in. Här kan du läsa mer om vad ett Patent kostar.

Uppfinningshöjd

Med uppfinningshöjd menas att uppfinningen väsentligt ska skilja sig från allt vad som blivit känt före inlämnandet av patentansökan. Detta innebär att uppfinningen inte får utgöra en för en fackman inom området uppenbar lösning på det problem som uppfinningen är avsedd att lösa. Denne fackman förutsätts vid bedömning av uppfinningshöjd ha kunskap om all teknik som blivit offentlig inom de tekniska områden som ligger till grund för bedömningen av uppfinningen.

Industriell tillämpbarhet

Att en uppfinning är industriellt tillämpbar innebär att den skall ha teknisk karaktär och teknisk effekt. Uppfinningen ska vara sådan att ett förutsägbart resultat uppnås varje gång den används, med andra ord vara reproducerbar. Det resultat som uppnås med uppfinningen behöver däremot inte vara bättre eller effektivare än vad som tidigare uppnåtts. Uttrycken ”industriell” och ”teknisk” ska här förstås i en mycket vid mening, och hänför sig till både tillverkning och användning av en uppfinning.

Vill du ha hjälp med att ansöka om Patent, eller har du fler frågor om hur patent fungerar? Här få du som är besökare av vår Expertzon möjlighet till en fri rådgivningstimme inom patent, varumärken och immateriella rättigheter.




Bloggar
Uppdrag #46: Skaffa ett patent. KLAR!
Patent, Varumärke & Design
Om Upphovsrätt – en snabbguide
Patent, Varumärke & Design
Om Mönsterskydd – en snabbguide