Ordlistan med ekonomiska begrepp – de här behöver du lära dig!

13 februari, 2016

Ordlista ekonomiska begrepp

För dig som inte är speciellt bevandrad i företagets ekonomi bjuder vi gärna på en begreppsgenomgång. Läs igenom och använd som uppslagsverk – här är ordlistan för dig som vill ha koll.

Affärshändelse

En ekonomisk transaktion som innebär att tillgångar, skulder, inkomster eller utgifter förändras.

Amortering

Avbetalning av lån.

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda att användas eller innehas av företaget under en längre tid. Exempel på sådana är fastigheter, maskiner och inventarier, samt långfristiga aktier och andelar. Det finns även immateriella anläggningstillgångar såsom patent, hyresrätter och goodwill.

Apportegendom

Tillgångar utöver pengar som används som del av aktiekapitalet.

Autogiro

Automatisk överföring från bankkonto vid betalning av fakturor.

Avkastning

Förändringen av värdet på investerat kapital.

Avskrivning

Beräkning av avdrag för inköp av inventarier över flera år.

Bokföra

Arbetet med att löpande hålla ordning på affärshändelserna.

Bokslutsmetoden

Bokföringsmetod där du redovisar moms enbart på in- och utbetalningar (bortsett från bokslut).

Debet

Bokföringsterm som står för ”till verksamheten” och är vänster sida av ett konto.

Dröjsmålsränta

Ränta som utgår vid sen betalning av fordran. Regleras i räntelagen.

Eget kapital

Består av företagets egna medel, det vill säga skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Expansionsfond

Möjlighet att lågbeskatta vinster och återinvestera i företaget i stället för att plocka ut pengarna.

Faktureringsmetoden

Bokföringsmetod där alla affärshändelser bokförs vid två tillfällen, när fakturan utfärdas och när fakturan betalas.

F-skatt

Skatt som betalas av dig som driver näringsverksamhet.

Grundbok

Alla företagets affärshändelser samlade i den ordning som de inträffat.

Huvudbok

All bokföring sorterad efter konto.

Immateriella tillgångar

Icke-fysiska tillgångar, som patent och licenser.

Inbetalningar

Normalt när du får betalt av en kund. En inbetalning behöver inte vara en försäljning utan kan också vara när du gör en insättning av egna medel eller tar ett lån.

Ingående moms

Moms som företaget betalar vid inköp.

Inkomst

Uppstår i samma moment som du säljer någonting, och får kontanta pengar i kassan, eller skickar iväg en kundfaktura.

Intäkter

Inkomsterna under en viss period.

Inventarier

Anläggningstillgångar som har en förväntad ekonomisk livslängd på mer än tre år.

Inventering

Kontrollering av lager eller varor och avstämning mot bokföringssaldon.

Kontantmetoden

Förenklad bokföringsmetod där fakturor endast bokförs löpande vid betalning (utom bokslut).

Kontoplan

Förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring.

Kortfristiga skulder

Skulder som finns i företaget under en kortare tid (högst ett år). Exempel kan vara leverantörsskulder, personalens källskatt, moms- och skatteskulder, kortfristiga banklån, skulder för personalen och erhållna förskottsinbetalningar.

Kostnader

Utgifterna under en viss period.

Kredit

Bokföringsterm som står för ”från verksamheten” och är höger sida av ett konto.

Kursdifferens

Differens som uppstår på grund av olika valutor, vid skillnad mellan växelkurs och betalkurs.

Lagerbolag

Ett aktiebolag som bildats enbart för att säljas till nya ägare.

Leverantörsreskontra

Information om vilka leverantörsfakturor som har inkommit och vilka som har betalats.

Likviditet

Företagets betalningsförmåga på kort sikt.

Långfristiga skulder

Skulder som inte behöver betalas av inom de närmsta året, exempelvis banklån och checkräkningskredit.

Momsdeklaration

Redovisning av företagets ingående- och utgående moms.

Nyckeltal

Beräkningsmetoder för att värdera ett företag och dess verksamhet.

Obeskattade reserver

Vinster som företaget ännu inte skattat för.

OCR  

Optical Character Recognition – innebär ett referensnummer som vanligtvis finns på fakturor för att förtydliga vem det är som betalar.

Omsättningstillgångar

När en tillgång finns i företaget under en kortare tid (högst ett år) räknas den som omsättningstillgång. Exempel på sådana är lager, kundfordringar, kassa, plusgiro och bank.

Omvänd skattskyldighet

Gäller ofta för utländska företag och innebär att det i stället är köparen som är momsskyldig till staten.

Organisationsnummer

Företagets ”personnummer”, det vill säga ett identifikationsnummer för juridiska personer.

Periodisering

Utgifter/intäkter bokförs under den period då den underliggande resursen förbrukas/intjänas, även om betalningen i praktiken genomförs under en annan period.

Periodisk sammanställning

Värdet av varor eller tjänster vid momsfri försäljning till andra EU-länder under en viss period.

Referensränta

Den officella räntesatsen som bestäms en gång per halvår av Riksbanken och som många andra räntor i samhället baseras på.

Resultat

Företagets resultat får du genom att ta intäkterna minus kostnaderna.

Resultatrapport

En sammanställning av företagets intäkter och kostnader som visar periodens vinst eller förlust.

Räkenskapsår

Perioden som företagets redovisning omfattar. Som regel är räkenskapsåret 12 månader, men kan förlängas eller förkortas.

Saldo

Beloppet just nu. Det vill säga skillnaden mellan debet och kredit utgör kontots saldo.

Skattekonto

Ett konto som Skatteverket ger alla fysiska och juridiska personer som är skyldiga att betala skatt.

Skuld

En förbindelse att återbetala en summa pengar, ofta innan ett visst datum.

Tillgångar

Summan av det bokförda värdet av egendom, immateriella rättigheter, banktillgodohavanden och andra fordringar.

Upplupen

Kan vara ränta, en kostnad eller en intäkt som nyttjats men ännu inte betalts.

Utbetalningar

När du betalar ut pengar från företaget. Företagets likvida medel räknar du ut genom att ta inbetalningarna minus utbetalningarna. Kom ihåg att företagets resultat inte är samma sak som hur mycket pengar det finns tillgängligt vid en viss tidpunkt.

Utgift

Uppstår i samma moment som du betalar (och får kvitto) eller när du får en leverantörsfaktura. Inkomster och utgifter kan således uppstå trots att själva betalningen inte har gjorts

Utgående balans

De tillgångar och skulder som finns kvar vid bokföringsårets slut och först över till nästa räkenskapsår (ingående balans).

Utgående moms

Moms du som företagare tar ut av dina kunder, vid försäljning.

VAT-nummer

Står för Value Added Tax och är ett momsregistreringsnummer för alla som registerats för redovisning av moms av Skatteverket.

Verifikation

Uppgifter som dokumenterar företagets affärer, till exempel ett kvitto eller en faktura.

Årsredovisning

Sammanställning av företagets räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Överskrivning

Avskrivning med större belopp än den beräknade värdeminskningen.