BETA

Ekonomiskt A till Ö – för dig som företagare

25 september, 2019

Alfabetet lärde du dig tidigt, men när gick du igenom det ekonomiska alfabetet? Vi tar dig från A till Ö!

Avtal

En överenskommelse som kan gälla både betalning och annat. I avtalet kommer man överens om en rad villkor såsom betalningsvillkor, ränta, faktureringsavgifter etc. Avtal kan vara både muntliga och skriftliga.

Betalningsföreläggande

Om en faktura eller ett inkassokrav inte betalas i tid kan ärendet komma att lämnas över till Kronofogden. Det gör man genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Utslaget ligger till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden.

Betalningsanmärkning

En anmärkning som uppstår efter att Kronofogden utfärdat en dom i ett mål om betalningsföreläggande. Den visar att man inte har skött sina betalningar. Betalningsanmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretagen och finns kvar i tre år för privatpersoner och i fem år för näringsidkare.

Bestrida

Om du tycker att ett betalningskrav är fel kan du bestrida det, alltså protestera mot det. Det innebär att du skriftligen meddelar leverantören, eller inkassobolaget om du fått ett inkassokrav, vad du tycker är fel och varför.

Controller

Controller kallas även styrekonom och är en ekonom som fokuserar på verksamhetsstyrning, oftast med hjälp av ekonomiska mått. Yrkesrollen varierar beroende på den aktuella organisationens behov. 

Dröjsmålsränta

När din kund betalar för sent har du rätt att ta ut dröjsmålsränta, oavsett om det är avtalat eller inte. Om ni inte avtalar om dröjsmålsränta, kan du ta ut sådan ränta först när kunden fått en kreditperiod på 30 dagar. Om du inte avtalat annat med kunden får räntesatsen sättas till referensräntan + 8 procentenheter.

Effektiv ränta

Den totala kostnaden för ett lån, inklusive ränta och alla avgifter. Hur stor den effektiva räntan blir beror både på räntesatsen och hur lång tid det tar att betala av lånet. Anges i procent för att man ska kunna jämföra vad olika lån kommer att kosta.

Faktura

Ett skriftligt krav på vad din kund ska betala. En faktura ska avspegla parternas avtal/överenskommelse och bör vara enkelt och tydligt formulerad.

Vill du få full koll på faktureringen? Intrum Billify hjälper dig att hantera allt från fakturor till sena betalningar som ett proffs!

Läs mer och testa tjänsten här – gratis fram till årsskiftet! Ange kampanjkod: Foretagare

Fakturaköp

Fakturaköp innebär att ett företag säljer sina obetalda kundfakturor till ett factoring- eller finansbolag och får det fakturerade beloppet, exklusive en kostnad, inbetalt mer eller mindre direkt på kontot.

Fysisk person

En fysisk person är samma sak som en privatperson. En fysisk person har ett personnummer.

Förfallodag

Den dag en faktura förfaller är den dag pengarna senast ska finnas på mottagarens konto. Det innebär att fakturan måste betalas i tid för att pengarna ska hinna komma in på kontot senast på förfallodatumet.

Gäldenär

Gäldenär är ett juridiskt begrepp och innebär att en person eller ett företag har en skuld till någon annan.

Handelsbolag 

Ett handelsbolag är en företagsform med två eller flera delägare som driver företaget tillsammans och ansvarar med hela sin förmögenhet för de förbindelser som företaget har. 

Inkasso

Om en faktura inte blir betald inom den utsatta tiden kan företaget som inte fått betalt vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala. Företaget kan antingen välja att själv driva in skulden eller att ta hjälp av ett inkassoföretag som då tar över ansvaret för att driva in skulden. En betalningspåminnelse eller en underrättelse om att kravet kan bli överlämnat till inkasso är inte inkassoåtgärder.

Vill du veta mer om inkasso och hur du kan få hjälp att få betalt snabbare? Läs mer här.

Inkassokrav

Om en faktura inte blir betald, kan ärendet överlämnas till ett inkassobolag som hjälper företaget att få betalt. Inkassobolaget skickar ett inkassokrav med en ny uppmaning om att betala skulden, inklusive inkassokostnad. Om kravet inte betalas i tid kan ärendet komma att lämnas över till Kronofogden. Ett inkassokrav är inte en offentlig uppgift och ger ingen betalningsanmärkning.

Läs mer om hur inkassoprocessen fungerar.

Juridisk person

Ett uttryck för ett företag eller en organisation. I stället för personnummer har en juridisk person ett organisationsnummer.

Kredittid

Kredittid avser hur många dagar det är mellan faktureringstillfället och det slutgiltiga betalningstillfället. Kredittiden anger alltså hur lång tid en part i en transaktion har på sig att betala en faktura eller att betala tillbaka ett lån. 

Kreditpolicy

Riktlinjer som beskriver företagets interna processer och rutiner för kreditgivning. Exempelvis när kreditupplysning ska användas, när ska faktura och påminnelse gå ut, vilken kredittid ska kunderna få o s v.

Läs mer om hur du styr upp företagets krav- och kredithantering och ladda ned gratis guide! 

Laga kraft

Att ett beslut har vunnit laga kraft innebär att det inte längre går att överklaga.

Likviditet

Likviditet är ett ord som kan användas i flera sammanhang för att illustrera betalningsförmåga eller förmåga att erhålla kontanter. Likviditet är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga.

Mervärdesskatt eller moms

Vardagligt kallas mervärdesskatten nästan alltid moms. Moms är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och tjänster. Momsen är ofta inbakad i priset och därför sällan något privatpersoner behöver tänka på. Men som företagare ska du deklarera och betala moms.

Näringsidkare

Någon som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art – näringsverksamhet.

OCR-nummer

Ett referensnummer som vanligtvis finns på fakturor för att förtydliga vem det är som betalar.

Ombud

En person med uppdrag att utföra något för någon annan – till exempel ett inkassoföretag som åtar sig att driva in en skuld åt ett företag.

Påminnelse

En påminnelse, eller betalningspåminnelse, skickas om kunden inte har betalat sin faktura i tid. En påminnelse kan endast skickas om fakturan har förfallit, det vill säga om fakturans förfallodatum för betalningen har passerat. Fordringsägaren har ingen skyldighet att skicka påminnelse, bortsett från när det gäller felparkeringsavgifter och kontrollavgifter vid olovlig parkering.

Påminnelseavgift

Avgift som läggs till det ursprungliga beloppet i samband med att man skickar en betalningspåminnelse. Som fordringsägare har du bara rätt att ta ut en påminnelseavgift om du och din kund träffat avtal om det senast i samband med skuldens uppkomst. Påminnelseavgiftens storlek är lagstadgad – max 60 kronor kan tas ut.

Ränta

Priset du betalar för att låna pengar.

Skatt

Som företagare ansvarar du för att betala din preliminära skatt, din debiterade preliminärskatt. I början av varje beskattningsår beslutar Skatteverket beslutar hur mycket debiterad preliminärskatt du ska betala. 

Tillgångar

Det totala bokförda värdet av egendom, immateriella rättigheter, banktillgodohavanden och andra fordringar. 

Uppskov

Den som har en fordran går med på att låta den som är skyldig pengar få längre tid på sig att betala.

Utgående moms

Den moms du som företagare tar ut av dina kunder, vid försäljning.

Verifikation

Underlag för dina poster i bokföringen.

Årsredovisning

Sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Ärende

Om du tar hjälp av ett inkassobolag för att driva in en skuld får gäldenären ett brev och har ett ärende hos inkassobolaget.

Överskuldsättning

Att skuldsätta så mycket att man saknar återbetalningsförmåga för sina skulder helt eller delvis.