Vad är en konkurs och vad händer om företaget går i konkurs?

8 maj, 2020

Konkurs
Foto av: AdobeStock

Om det värsta händer och ditt företag närmar sig konkurs finns det flera saker du måsta ha koll på. Här går vi igenom vad en konkurs är, hur konkursprocessen fungerar och vad du som företagare måste tänka på för att inte bli personligt ansvarig.

Vad är en konkurs?

Men en konkurs menas att ett företag (förhoppningsvis inte ditt) som inte kan betala sina skulder under en längre period avvecklas och att dess tillgångar realiseras för att betala företagets skulder. Med ”realiseras” menas att tillgångarna tas i anspråk och används för att betala av skulderna till det skuldsatta företagets borgenärer.

Vad betyder borgenär och gäldenär?
Borgenär (fordringsägare) är den part som har en fordran mot någon annan och motparten betecknas gäldenär. Begreppet bör inte förväxlas med borgensman, som är den som går i borgen för någon annan vid lån. Ordet borgenär är svenskans svåraste ord, enligt en undersökning gjord av Skatteverket.

Såväl juridiska personer som fysiska personer kan försättas i konkurs, men i den här artikeln fokuserar vi på företag (juridiska personer). Såväl ägare och fordringsägare som anställda kan begära ett företag i konkurs för att på så sätt kunna få del i det skuldsatta företagets tillgångar.

Så vad händer vid en konkurs?

Detta styrs av Konkurslagen (1987:672) och kan ske på två sätt. Antingen är det gäldenären själv som ansöker om konkurs (genom en s k egen ansökan), eller en eller flera av borgenärerna (som har en fordran på företaget). Tingsrätten beslutar om konkurs och utnämner en eller flera konkursförvaltare, som ofta är advokater. 

Konkursförvaltarens ansvar är att omhänderta gäldenärens tillgångar och att göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder. Vidare ansvarar konkursförvaltaren för att gäldenärens egendom ( = konkursboet) blir sålt.

När en företagskonkurs har avslutats upphör företaget att existera. Då kan det inte längre krävas på betalning (till skillnad mot om en privatperson går i konkurs – han eller hon kan krävas på betalning även efter att konkursen avslutats).

När ska företaget göra en kontrollbalansräkning?

Aktiebolag måste upprätta en kontrollbalansräkning, som ska granskas av en revisor, när det finns skäl att anta att mer än hälften av bolagets aktiekapital förbrukats. Om man kommer fram till att så är fallet, ska styrelsen snarast ta upp frågan om bolaget ska träda i likvidation och avvecklas.

Läs mer: Så fungerar en kontrollbalansräkning

Läs mer: När är det egna kapitalet förbrukat?

Hur skyddas företagets fordringsägare, anställda, kunder och ägare?

För att skydda företagets fordringsägare, anställda, kunder och ägare från stora ekonomiska förluster finns det kontrollåtgärder och regler. Om företaget avvecklas i tid kan i bästa fall företagets kvarvarande resurser räcka till att betala företagets skulder.

– Det finns en statlig lönegaranti som täcker de anställdas löner efter konkursen
– Ägarnas insatta kapital förloras i många fall vid konkurs.
– Många konkurser slutar med stora underskott vilket drabbar fordringsägarna.

Läs mer: Så fungerar en rekonstruktion

Läs mer: Vilket ansvar har företagaren vid konkurs?

Läs mer: Så fungerar den statliga lönegarantin för anställda

Läs mer: Så undviker du att företaget hamnar på obestånd
Ekonomi & Bokföring
Foto av: AdobeStock
Hur undviker jag att mitt företag hamnar på obestånd?
Ekonomi & Bokföring
Foto av: AdobeStock
Vad är en rekonstruktion och kan mitt företag göra en?
Ekonomi & Bokföring
Foto av: AdobeStock
Hur fungerar den statliga lönegarantin om företaget går i konkurs?