Tullförändringar när Kroatien går med i EU

10 juni, 2013

För dig som gör eller tänkt göra affärer i Kroatien...

För dig som gör eller tänkt göra affärer i Kroatien kan det vara bra att veta att de från och med den 1 juli blir medlem i EU. Det innebär att det kommer att ske tullförändringar för dig som redan påbörjat tullförfarande med Kroatien. Här får du all information från Tullverket om vad du som företagare bör veta inför medlemskapet den 1 juli.

Den 1 juli går Kroatien med i EU och blir unionens 28:e medlemsland. Det är första gången sedan 2007 som unionen får en ny medlem och med detta följer förändringar i tullhanteringen för dig som har ett påbörjat tullförfarande med Kroatien.

Alla påbörjade tullförfaranden måste avslutas som vanligt så övergången till fri cirkulation sker inte automatiskt. Du behöver anmäla varor till godkänd tullbehandling om de kommer från Kroatien före den 1 juli och befinner sig i Sverige under:
• tillfällig förvaring
• extern transitering
• lagring i tullager
• aktiv förädling enligt suspensionssystemet
• bearbetning under tullkontroll
• temporär import
• export i EU (det vill säga om exporten från det nya medlemslandet startade före den 1 juli 2013 men ankommer till Sverige den 1 juli eller senare).

Varor som däremot är i fri omsättning i Kroatien den 1 juli betraktas som gemenskapsvaror och kommer därför att kunna röra sig fritt inom EU utan att du behöver betala tull och andra skatter.

Vilka varor har gemenskapsstatus?
Om du kan bevisa att varorna har tullstatus som gemenskapsvara(gemenskapsstatus) kan du begära befrielse från tull.

Exempel på handlingar som du kan använda som bevis:
• T2L- eller T2LF-dokument
• TIR- eller ATA-carnet med påteckningen T2L eller T2LF
• T5-kontrollexemplar.

Du kan också använda ett bevis om förmånsberättigande ursprung, det vill säga ett varucertifikat EUR 1 eller en fakturadeklaration som är utfärdad senast den 30 juni 2013 i enlighet med Europaavtalen mellan unionen och Kroatien. Som bevis på gemenskapsstatus kan du också visa upp en ATA-carnet som utfärdats före den 1 juli 2013 i en nuvarande medlemsstat eller i Kroatien.

Vad ska jag skriva i tulldeklarationen?
När du lämnar en tulldeklaration för övergång till fri omsättning och du visar att varorna har gemenskapsstatus ska du i fält 1, första delfältet, skriva CO. I fältet för förmånskod, fält 36, ska du ange 100.

Hur blir det med momsen?
När du tulldeklarerar varorna för övergång till fri omsättning deklarerar du moms som vanligt. Det finns några få undantag när du inte behöver deklarera momsen i tulldeklarationen.

• När du tulldeklarerar varor för återutförsel till en plats utanför unionens mervärdesskatteområde.
• För varor (andra än transportmedel) som du deklarerar för övergång till fri omsättning och som du återutför till Kroatien varifrån de exporterades och till den person som exporterade dem.
• Transportmedel som köptes i eller importerades till Kroatien före den 1 juli 2013. Detta gäller under förutsättning att transportmedlet inte befriats från moms eller att momsen inte redan återbetalats på grund av exporten till Sverige.

När vi behöver kontrollera återsändningen ska du lämna T5-kontrollexemplar samtidigt som du lämnar tulldeklarationen.

Hur blir det med punktskatterna?
När du tulldeklarerar varor för övergång till fri omsättning deklarerar du punktskatter som vanligt. Du kan flytta punktskattebelagda produkter under skatteuppskov enligt gällande lagstiftning.

Förändringar för företag som har tillstånd att använda samlad säkerhet vid transitering
När Kroatien den 1 juli går med i EU kommer landet tillsammans med övriga 27 EU-länder räknas som en gemensam fördragsslutande part i transiteringssammanhang. Det innebär att samtliga bankgarantier för samlad säkerhet måste kompletteras så att de även inkluderar Kroatien. I annat fall kommer det från den 1 juli 2013 inom ramen för gemenskapens transiteringsförfarande och det gemensamma transiteringsförfarandet inte längre vara möjligt att transitera varor till, från eller via EU:s medlemsländer. Berörda företag har kontaktats för hur de ska gå tillväga för att kunna fortsätta transitera även efter 1 juli.

Källa: Tullverket