Företag i konkurs ökar i Sverige

20 augusti, 2012

Samtidigt som vi ser en ökning av nystartade företag ökar...

Samtidigt som vi ser en ökning av nystartade företag ökar också konkurserna enligt UC. Under juli ökade konkurserna med 15 procent jämfört med juli 2011. UC menar att den största orsaken är skuldkrisen i Europa som hämmar även svensk konjunktur. Exportindustrin är hårt drabbad liksom handeln och tjänsteföretagen, som lider av svag inhemsk efterfrågan. Läs mer om resultatet här.

Antalet företagskonkurser uppgick till 472 under juli, vilket innebar en ökning med 15 procent jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år är konkursuppgången 9 procent jämfört med 2011.

– Den stora konkursökningen i juli var inte helt oväntad. Även om den svenska ekonomin visat sig vara mer motståndskraftig än de flesta trott, drabbas näringslivet av den svaga konjunkturen. Denna har sin främsta förklaring i den europeiska skuldkrisen och det osäkra läge som därmed uppstått. Den svaga privatkonsumtionen och företagens låga investeringsvilja medför lägre efterfrågan på varor och tjänster. Exportindustrin drabbas även av den starka kronkursen, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.

Störst ökning för handels- och tjänsteföretag
Främst var det fler konkurser i handeln och bland de privata tjänsteföretagen som låg bakom uppgången i juli. Hittills i år är konkursuppgången i detaljhandeln nu hela 13 procent.

– Detaljhandeln dras med lönsamhetsproblem på grund av stort utbud och det osäkra ekonomiska läget som lett till försvagad efterfrågan. Konkurserna i branschen ökade med 8 procent under 2011 och ihop med årets uppgång är det ett ansenligt antal butiker och kedjor som tvingats slå igen. Handeln skulle behöva en snabb stabilisering i den internationella ekonomin som får konsumenterna att våga lätta på plånboken i större utsträckning. Annars riskerar vi att få se fler tomma lokaler i gallerior och köpcentrum, konstaterar Roland Sigbladh.

Geografiskt stod Västra Götaland för en av de största månadsökningarna, och liksom i övriga riket är det detaljhandeln som i huvudsak driver konkursuppgången i länet. Noterbart är också de stora konkursökningarna i Uppsala och Kalmar län under januari till juli, 58 respektive 53 procent jämfört med samma period föregående år.

Utvecklingen framöver avgörs i Europa
Den kommande konkursutvecklingen är svår att förutsäga. Svensk ekonomi står förhållandevis stark och konjunkturen ser sakta men säkert ut att förbättras i de flesta avseenden. Detta förutsätter dock att skuldkrisen i Europa inte förvärras. Det finns fortfarande en avsevärd risk för att Grekland tvingas utträda ur eurozonen, samt att krisen i Spanien ytterligare fördjupas. Detta skulle försena återhämtningen i vår ekonomi och göra det fortsatt svårt för många — framför allt små och nystartade — företag att skapa tillräcklig tillväxt och lönsamhet.

– Vi kommer antagligen att se en fortsatt hög konkursnivå några månader, oavsett utgången i Europa. Med tanke på den stora osäkerhet som råder justerar vi upp vår prognos något och bedömer nu att 2012 slutar i en konkursökning på 5 procent, avslutar Roland Sigbladh.

Källa: UC