CSR – en hygienfaktor för dagens företag

13 november, 2014

Ledarskap och styrelse, Försäljning och Lönsamhet

Vad menas med CSR? Corporate Social Responsibility, eller CSR, syftar...

Vad menas med CSR?

Corporate Social Responsibility, eller CSR, syftar på företagets ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

På senare år har dock förkortningen CSR kommit att stå för olika saker. Många byter ut ”Social” mot ”Sustainability” eller på svenska ”Hållbarhet”, eller tar helt enkelt bort ”Social” och talar om Corporate Responsibility som kan omfatta hela det företagsoch samhällsansvar som ett företag förhåller sig till.

CSR innefattar ansvarstagande för alla företagets intressenter, som ägare, styrelse, anställda, kunder, långivare, myndigheter och övriga intressenter, men också ett ansvar och engagemang i samhället och världen utanför företaget.

Att arbeta med CSR

Att arbeta med CSR innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga frågeställningar samt hållbarhetsaspekter i verksamheten och i samverkan med intressenterna. I dag har det kommit att bli något man förväntar sig och kan betraktas som en hygienfaktor i många branscher.

Global Reporting Initiative, GRI

arbeta med CSREtt sätt att arbeta med dessa frågor är att ansluta sig till Global Reporting Initiative, GRI, som är en fristående internationell organisation som samarbetar med olika FN-organ. GRI menar att hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både internt och externt, för hur organisationen ska arbeta för en hållbar utveckling.

”Hållbarhetsredovisning” är en bred term, som anses synonym med andra termer som används för att beskriva redovisning av ekonomisk, miljömässig och social påverkan och styrning.

ISO 26000

ISO 26000 är en annan internationell standard för socialt ansvarstagande. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet.

Enkelt uttryckt kan man säga att ISO 26000 beskriver vad ditt företag eller organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid. Standarden innehåller endast frivilliga riktlinjer (inga regler) och leder därför inte till någon certifiering.

CSR handlar om att implementera och integrera dessa frågor i företagens kärnverksamhet oavsett vilken tolkning man vill göra av CSR. Det handlar om att hitta områden inom verksamheten där man praktiskt kan implementera dessa frågor. Således kan CSR betraktas som en strategisk resurs och utvecklingsfaktor som tillför värdeskapande för verksamheten.

För att arbeta med CSR krävs, som med all annan affärsutveckling, att det finns en strategisk plan och en målsättning med arbetet.

Avslutningsvis kan nämnas att Michael Porter, professor vid Harvard Business School och författare till ett tjugotal böcker kring strategi, 2010 lanserade CSV (Creating Shared Value) som handlar om att ett långsiktigt värdeskapande i företaget endast kan ske om företaget samtidigt skapar värde för sin omgivning.

Läs mer om företagets CSR-arbete på

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning
GRIs svenska avdelning