BETA

Marknadsföringslagen i korthet

27 november, 2015

Det här främjar samt skyddar Marknadsföringslagen!

Marknadsföringslagen – i korthet
Marknadsföringslagens syfte är skydda mot kommersiell marknadsföring som är vilseledande, aggressiv och otillbörlig.

Eller enligt lagtexten:
– att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter
– att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare

Med marknadsföring menas alla kontakter mellan köpare och säljare. Med produkt menas varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter.

Generalklausuler och förbudskatalog
Lagen omfattar tre generalklausuler och den så kallade förbudskatalogen. De två första generalklausulerna anger att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och att information av särskild betydelse ska lämnas. Den tredje klausulen hanterar otjänliga produkter. I förbudskatalogen ges exempel på förfaranden som i och för sig omfattas av generalklausulerna, men som ansetts behöva uttryckliga förbud.

Förbjudna marknadsföringsmetoder
Därutöver finns Svarta listan som gäller i hela EU, med 31 ”affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga”.
Länk:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tillkannagivande-2008487-me_sfs-2008-487/

Generella krav på marknadsföring
Marknadsföringen är otillåten om den:
-är vilseledande (oklar, oriktig, utelämnar viktig information)
-inte följer god marknadsföringssed
-negativt påverkar förmågan att fatta ett välgrundat köpbeslut

Krav som måste följas:

Reklamidentifiering
Det ska tydligt framgå att det handlar om reklam och vem som svarar för reklamen.

Vilseledande reklam
En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande, till exempel när det handlar om varans kvalitet eller pris. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar, obegriplig eller på annat sätt olämplig jämställs det med att information utelämnats.

Vilseledande förpackningsstorlekar
En säljare får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.

Vilseledande efterbildningar
En säljare får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter.

Aggressiv marknadsföring
En säljare får inte använda trakasserier, tvång, våld, hot eller liknande i sin marknadsföring.

Jämförande reklam
En säljare får i sin reklam peka ut en annan säljares produkter om jämförelsen inte är vilseledande eller medför förväxling mellan produkterna.

Köperbjudanden
Om en säljare marknadsför en bestämd produkt tillsammans med en prisangivelse måste också annan information finnas med. Marknadsföringen måste då bland annat innehålla produktens utmärkande egenskaper, pris och betalningsvillkor.

Konkursutförsäljningar
Begreppet “konkurs” får bara användas om produkterna säljs av konkursboet eller för dess räkning.

Utförsäljningar
Begreppet “utförsäljning” eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om det handlar om en slutförsäljning av säljarens hela lager eller en klart avgränsad del av det, försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.

Realisationer, rea
Begreppet “realisationer”, “rea” eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om varorna ingår i säljarens ordinarie sortiment, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.

Obeställda produkter
En säljare får vid marknadsföringen inte leverera produkter till person som inte har beställt dem och försöka få denne att betala.

Garantier
En säljare som vid marknadsföringen erbjuder garanti för en vara ska informera om vad garantin innebär och hur den ska kunna utnyttjas. Information måste även lämnas om att garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt övrig konsumenträttslig lagstiftning. Skriftlig information om garantin ska dessutom lämnas.

Obeställd reklam
En säljare får vid marknadsföring använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem endast om personen har tackat ja till det på förhand. Detta gäller inte om säljaren har fått personens e-postadress i samband med att denne har köpt en vara av säljaren om:
-personen inte har tackat nej till att dennes e-postadress används i marknadsföringssyfte
-reklamen gäller säljarens egna, likartade produkter som den personen redan har köpt
– personen på ett enkelt sätt kan motsätta sig att dennes e-postadress används i marknadsföringssyfte. Meddelandet med reklamen ska alltid innehålla en giltig adress dit personen kan sända en begäran om att marknadsföringen ska sluta.

Läs mer på www.konsumentverket.se och hela lagen finns på www.riksdagen.se

Länk till lagen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Marknadsforingslag-2008486_sfs-2008-486/?bet=2008:486

Jobba hemifrån eller på kontor? 
Affärsjuridik
Säljer du varor eller tjänster via internet? Här redogör vi kort för Distansavtalslagen
Affärsjuridik
Har du koll på Konsumentköplagen?
Skatter & Avgifter
Foto av: AdobeStock
Vad är F-skatt och hur ansöker mitt företag om f-skatt?