Nästa Evenemang

Viktiga nyckeltal för ditt företag - Så fungerar det

Ditt företag kan analyseras och jämföras verksamhetsmässigt utifrån så kallade nyckeltal. Ett beräknat nyckeltal kan ge uppgift om hur det går för ditt företags verksamhet. Det ligger stor vikt i att nyckeltal beräknas enligt ett korrekt beräkningssätt och inte används för att ”snygga till” företagets siffror. Att arbeta med nyckeltal förutsätter ett långvarigt arbete, i den här guiden lär du dig nyckeltalen du behöver ha koll på.

Beräkning av nyckeltal
Viktiga nyckeltal gällande ditt företags lönsamhet är räntabilitet, rörelse-, nettovinst- och bruttovinstmarginal, soliditet och likviditet. Att beräkna dessa nyckeltal kan idag ske med hjälp av specialiserade datorprogram, men det är relevant att veta hur dessa ska tolkas.

Räntabilitet
Många nyckeltal utgår från just detta resultatmått och man talar om räntabilitet när företaget kan ge avkastning på sitt eget kapital. För att få fram räntabiliteten på företagets egna kapital delar man resultatet efter finansiella poster (intäkter och kostnader) med det egna kapitalet och får då fram en viss procentsats som helst ska ligga högre än den räntesats som banken ger på insatta medel. Räntabilitet kan beräknas på totalt och eget kapital samt sysselsatt och operativt kapital.

Rörelsemarginal och nettomarginal
Rörelsemarginalen kan beräknas utifrån resultatet efter avskrivningar delat med hela omsättningen. Till skillnad mot räntabiliteten, beräknas nettovinstmarginalen genom att dela resultatet efter finansiella poster med hela omsättningen istället för med det egna kapitalet.

Soliditet
Som namnet antyder visar soliditet huruvida företaget står stadigt eller ej. Den visar vilka tillgångar som finns i ditt företag samt hur dessa har finansierats och beräknas genom att dela det egna kapitalet med tillgångarna. Har man en soliditet på 50 % betyder det att företaget finansierat hälften av sina tillgångar med eget kapital.

Likviditet
Likviditetsberäkningar anger hur ditt företag klarar av att utföra utbetalningar på kort sikt, vilket är något som bör kontrolleras enligt en noggrann likviditetsbudget. Skulder som har en löptid på mindre än ett år kallas kortfristiga skulder. Delar du ditt företags omsättningstillgångar (utom varulager) med dessa kortfristiga skulder får du fram ett nyckeltal som kallas kassaflöde eller kassalikviditet. Man kan även få fram en balanslikviditet och då dividerar man alla omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. En bra kontroll på likviditeten är a och o för att undvika allvarliga betalningsproblem.

Övriga nyckeltal
Kapitalomsättningshastighet och skuldsättningsgrad är också nyckeltal som kan indikerar ditt företags utveckling. Hastigheten på företagets lageromsättning är ett relevant nyckeltal för företag som bedriver försäljning och beräknas genom att dividera försäljningen med genomsnittligt anskaffningsvärde av lagret.

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6