Nästa Evenemang

Smarta avdrag inför deklarationen

Deklarationen närmar dig med stormsteg, och det är redan nu dags att börja fundera över vilka avdrag som är tillämpbara i ditt företag. Tillsammans med Hogia presenterar vi en serie deklarationstips som gör stor nytta för dig och ditt företag. Först ut, tips på avdrag, till exempel egenavgifter, hyra och tjänsteresor. Bra läsning även för dig som planerar att starta eget.

Kom ihåg att en del kostnader aldrig är avdragsgilla, t.ex. böter, viten, felparkeringsavgifter, skattetillägg, förseningsavgifter, räntan på skattekontot, representation överstigande Skatteverkets beloppsbegränsningar och en del medlemsavgifter.

Egenavgifter
När du driver näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Skattemässigt räknas dessa också som en kostnad i din verksamhet, men innan skatteberäkningen är klar vet du ju inte hur stora dina egenavgifter blir för beskattningsåret.  Du får därför göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 procent på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1982-1988 får du göra ett schablonavdrag med 21 procent om du bedrivit näringsverksamhet under hela 2007. Har du startat verksamheten efter den 1 juli får du göra avdrag med 17 procent.
Betalar du endast en ålderspensionsavgift är schablonavdraget 10 procent.

Är du född 1937 eller tidigare betalar du istället en särskild löneskatt och då blir ditt schablonavdrag 20 procent.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 procent.
Det schablonavdrag du gör i år måste du återföra till beskattning nästa år, samtidigt som du får dra av de egenavgifter som du verkligen ska betala enligt slutskattebeskedet.

Underskott
Glöm inte att dra av underskott av näringsverksamhet från föregående år. Om näringsverksamhet efter avdrag av tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år osv. Någon tidsbegränsning för underskottsavdrag finns inte.

Omedelbart avdrag – nystartad verksamhet
Om du vill, får underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet dras av samma år som det har uppkommit. Underskottet får då dras av från inkomst av annan näringsverksamhet eller från inkomst av tjänst. Avdrag görs då som allmänt avdrag i din inkomstdeklaration. Verksamheten ska ha påbörjats år 2003 eller senare och bedrivas aktivt. Avdrag får göras under de första fem åren med högst 100 000 kr per år. Överskjutande del får tas med till nästa år och får bara kvittas mot framtida överskott i verksamheten. (Vissa restriktioner finns.) Tänk på att avdraget kan vara mer värt att utnyttja mot kommande vinster i näringsverksamheten, då du betalar egenavgifter på inkomst av näringsverksamhet.

Utgifter innan verksamheten kommit igång
En skattskyldig som driver näringsverksamhet har i vissa fall rätt till avdrag i efterhand för utgifter i verksamheten före verksamhetens påbörjande. Avdraget får endast avse utgifter under det år verksamheten påbörjades och närmast föregående kalenderår. En förutsättning för avdragsrätt är också att det är fråga om kostnader som till sin karaktär är omedelbart avdragsgilla.

Hyra m.m, eget företag   
Om du inte har någon särskild inredd lokal kan du göra avdrag för arbetsrum. Avdrag får då göras med 2 000 kr om arbetet utförts i egen eller makes fastighet och i andra fall med 4 000 kr. En förutsättning för avdraget är att du under beskattningsåret utfört minst 800 timmars arbete i bostaden. Om särskild del av fastigheten inrättats för näringsverksamheten får du göra avdrag för skälig andel av kostnaderna för värme, vatten, avlopp samt el. Räntor dras av under inkomst av kapital. Om delägare i fåmansföretag (AB och HB) hyr ut enstaka kontorsrum eller garage till företaget får denne avdrag för de direkta merkostnaderna i form av el, uppvärmning, slitage o dyl. Normalt medges avdrag med mellan 1 000 och 3 000 kr. Uppburen hyra med avdrag enligt föregående mening beskattas som inkomst av kapital till den del den motsvarar marknadsmässig hyra (ortens pris). Överstigande del beskattas enligt allmänna regler såsom lön i inkomstslaget tjänst. Om särskilda kostnader lagts ned för uthyrningsändamålet eller särskild utrustning anskaffats, kan högre avdrag medges. Om upplåtelsen avser en hyreslägenhet eller en bostadsrättslägenhet medges i regel avdrag med så stor del av hyran/avgiften som svarar mot den del av ytan som används av företaget. Förutsättningen är att företagets verksamhet i huvudsak är förlagd till denna lokal, dvs att företaget har sitt egentliga driftställe förlagt till lokalerna och helt disponerar dessa.

Resor till och från verksamhetslokal med bil
Som enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare har du rätt till avdrag för resor till och från arbetsplatsen enligt samma regler som gäller för löntagare. Detta innebär bland annat att om du använt egen bil och är berättigad till avdrag, kan du få avdrag med 18 kr per mil. Om du använder egen, närståendes eller sambos förmånsbil kan du få avdrag med utgifter för diesel med 6 kr per mil eller för annat drivmedel med 9 kr per mil.  Avdrag kan endast medges för den del av kostnaderna som överstiger 8 000 kr. Har du kostnader för resor till och från arbetet både som anställd och som egen företagare sker minskningen av avdraget i första hand under inkomst av tjänst.

Tjänsteresor
Om du har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten och haft ökade levnadskostnader för exempelvis kost och logi, kan du få avdrag för dessa kostnader. Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom 50 km (närmaste färdväg) från din bostad och/eller din arbetsplats.  Om du inte kan visa dina verkliga kostnader, får du avdrag med ett schablonbelopp. Det gäller också avdrag för logi. Du måste kunna göra sannolikt att du har haft kostnaderna. Principerna för avdrag är desamma som för anställda.  Kan du inte visa dina merkostnader får du vid resor i Sverige avdrag med 200 kr för hel dag och 100 kr för halv dag. Avdrag för logi medges med 100 kr. Avdrag för endagsförrättningar medges inte eftersom någon fördyring inte anses uppkomma vid dessa. Har resan varat längre tid än tre månader medges avdrag enligt allmänna principer. Detta innebär att avdrag medges för den verkliga fördyringen.

Representation
Utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Utgifter i samband med en näringsidkares personliga högtidsdag ska dock inte dras av t ex  bjudning för affärsvänner i anslutning till femtioårsdag.  För utgifter för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för moms. Restaurangnota, dokumentation över sambandet med verksamheten och vilka som deltagit ska finnas. Vid representation i hemmet ska det finnas kvitton med motsvarande uppgifter.  Ej avdragsgill representation ska återföras till beskattning.

Deklarationstipsen presenteras i samarbete med Hogia, som erbjuder prisvärda bokförings- och faktureringsprogram för dig somär företagare.

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6