Nästa Evenemang

Så fungerar en balansräkning

Företagets två viktigaste rapporter är resultat- och balansräkningen, och tillsammans ger de en inblick i företagets ekonomiska status. Du behöver förstå vad de innehåller och kunna tyda siffrorna. Här får du en genomgång av hur en balansräkning fungerar.

Vad är en balansräkning

Kortfattat är balansräkningen en beskrivning över vilka tillgångar som finns i företaget, och hur de är finansierade. Balansräkningen visar hur stort det egna kapitalet är, det vill säga skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Hur ska en balansräkning vara uppställd?

De flesta bokföringsprogram plockar automatiskt fram en balansräkning utifrån din bokföring. Om du inte har den funktionen finns det specifika mallar för hur en balansräkning bör var uppställd. Det viktiga är att summan av tillgångarna och summan av eget kapital och skulder ska vara lika stora.

Läs också: Så fungerar en resultaträkning.

Vad innehåller en balansräkning?

En balansräkning delas in i tillgångar (som består av anläggnings- och omsättningstillgångar,) eget kapital och skulder (som består av kortsiktiga och långsiktiga skulder).

Här går vi igenom och reder ut de olika posterna.

Anläggningstillgångar

Med anläggningstillgångar menas tillgångar som beräknas finnas kvar i företaget längre än ett år. De delas in i tre olika grupper; immateriella, materiella och finansiella. Exempel på anläggningstillgångar är hyresrätter, aktier, patent, inventarier, byggnader och mark.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som löpande förbrukas inom ett år kallas för omsättningstillgångar. Även omsättningstillgångarna delas in i olika grupper, som till exempel varulager, fordringar på kunder och leverantörer, kassa, bank och kortfristiga placeringar.

Missa inte: Så kan du tjäna mer på din överlikviditet

Eget kapital

I ett aktiebolag består det egna kapitalet av bundet eget kapital, det vill säga aktiekapitalet och reservfond, och fritt eget kapital, som består av årets vinst och vinster från tidigare år. I en enskild firma adderas ingående eget kapital med årets vinst och eventuellt kapitaltillskott.

Obeskattade reserver

Består av vinster som företaget ännu inte har skattat för. Det är tillåtet att skjuta upp beskattningen av företagets vinst till senare tillfälle för att jämna ut skattebelastningen. Exempel på obeskattade reserver är avskrivningar över plan och periodiseringsfonder.

Kortfristiga skulder

Precis som det låter är det skulder som ska betalas på kort sikt. Exempel på kortfristiga skulder är skatteskulder, moms, interimsskulder och leverantörsskulder som inte är betalda på balansdagen.

Skulder som sträcker sig över tid, där du och långivaren har kommit överens om en betalningsplan. Till exempel långfristiga lån, checkräkningskredit och banklån som vanligen redovisas under rubriken ”skulder till kreditinstitut”.

Vår rekommendation

Om du inte förstår balansräkningen förstår du inte hur det går för ditt företag. Visst finns det böcker och smarta råd på nätet, men det smartaste sättet att få koll är ändå att sitta ned med en revisor som går igenom alla poster och vad de betyder, samt hur de hänger ihop. När du förstår din balansräkning lär dig dig också att förstå vilket finansieringsbehov ditt företag har, och du kan enklare få en bild av vilka värden som finns i ditt företag. Med andra ord, se till att lära dig hur en balansräkning fungerar!

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6