Nästa Evenemang

styrelseakademienOm StyrelseAkademien

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med styrelseutbildning, kompetensnätverk, styrelseförmedling och opinionsbildning kring styrelsefrågor.

Var finns Styrelseakademien?

StyrelseAkademien Sverige har sexton medlemsföreningar med nära 7 000 individuella medlemmar. Vi utbildar ca 2 000 personer om året i styrelse– och ägarfrågor.

Internationellt styrelsearbete

StyrelseAkademien bedriver också ett aktivt internationellt samarbete. Från och med den 1 januari 2012 är Styrelseakademien medlem i ecoDa, the European Confederation of Directors’ Association. EcoDa är vår europeiska ”paraplyorganisation” och en viktig kanal för vårt arbete med påverkan, utveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte.

Frågor och svar om styrelse– och ägarfrågor

Fråga: Varför är styrelsearbete viktigt?

Svar: Professionellt styrelsearbete innebär mer effekt till lägre risk! Styrelsen ska satsa all kraft på att styra bolag till säkrare och mer lönsamma affärer genom att agera lyhört, förutseende och affärsmässigt på marknaderna. Styrelsen sitter därför ”på läktaren” och iakttar intresserat spelet i och kring företaget – vad företaget ägnar sig åt, hur de gör och gentemot vilka de riktar sina arbetsinsatser samt hur väl de lyckas i sin match mot övriga spelare på planen.

Styrelsen utvärderar dessutom fortlöpande vad resultatet av allt detta blir och om resultatet är tillräckligt bra eller ej. Styrelsen har också det yttersta ansvaret för bolagets övergripande styrning och kontroll.

Fråga: Vilket styrelsearvode borde jag ha?

Svar: Ordförandearvode för mindre och medelstora, icke börsnoterade bolag i allmänhet bör uppgå till av 1-2 prisbasbelopp alternativt 20 % av VD:s fasta lön. Grundarvode till enskild ledamot bör uppgå till 30-50 % av ordförandes arvode.

Fråga: Vad är grundläggande för ett framgångsrikt styrelsearbete?

Svar:

– Att ägarna förstår vad man ska få ut.

– Att ledamöterna förstår sin roll och respekterar detta.

– Att diskussionen utgår från att motparten kan ha rätt. Att varje fråga utvärderas på egna meriter och inte tidigare uppfattningar.

– En hög grad av integritet

– kunna skilja på sak och person

– att ledamoten kan föregå med gott exempel.

Fråga: Man säger att det är viktigt med integritet i styrelsen, vad menas med det?

Svar: Att hålla på sin integritet innebär bland annat att ge klara besked om sin åsikt och stå för den även när det är obekvämt. Civilkurage är ett närbesläktat begrepp. Att styrelsen är en grupp som eftersträvar att fatta eniga beslut får inte leda till att ledamöterna av kollegiala skäl låter sig likriktas.

Fråga: Hur mycket tid krävs för ett styrelseuppdrag?

Svar: Som styrelseledamot i ett litet eller medelstort företag lägger man ner cirka 100 timmar per år på sitt uppdrag. Antalet timmar varierar beroende på bolagets mognadsgrad, konkurrens‐ och konjunkturläge och andra omständigheter. I samband med bolagsförvärv, kriser eller nyetableringar kan timmarna bli fler. Det handlar dock sällan om färre än 50 timmar per bolag och år och sällan om fler än 200 timmar (Kontrollfråga hur många uppdrag har jag tid med?).

Fråga: Hur hittar jag en kompetent extern ledamot?

Svar: Du eller Din rekryterare använder StyrelseAkademiens Kandidatbank för att annonsera efter rätt person.

Fråga: Behövs styrelseutvärderingar?

Svar: Genom att utvärdera finns möjligheter till framtida förbättringar. Det gäller även styrelsearbetet. Svaret på vad som behöver förbättras får man genom utvärderingen. Viktiga frågor att ställa sig är; Vad skall jag utvärdera? Varför skall jag utvärdera? Vad vill jag få reda på? Hur kan jag följa upp detta?

Fråga: Vem kan bli medlem i StyrelseAkademien?

Svar: Vem som helst som har intresse i ägar- och styrelsefrågor.

Verktyg

Räkna ut total lönekostnad för företaget

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.


0

Semesterersättning per semesterdag enligt sammalöneregeln är: